Privacyprotocol

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Kram & Meersma SHVO legt persoonsgegevens vast van cliënten in dossiers. De WBP verplicht ons om goed en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Zo moet het doel van de verwerking van de gegevens worden vastgelegd en mogen de gegevens niet voor andere doelen worden gebruikt.

De doelen van de dossiers zijn:

  • Ondersteuning van de dienstverlening; om u goed te kunnen helpen moeten aantekeningen worden gemaakt.
  • Verantwoording van geleverde diensten; dit is voor de verantwoording aan de overheid die ons werk betaalt. Hiervoor worden alleen anonieme gegevens gebruikt die niet te herleiden zijn naar personen.
  • Interne beleidsvorming; op basis van de verzamelde gegevens kan het beleid van Kram & Meersma SHVO worden aangepast. Ook hier gaat het om anonieme gegevens.
  • Intern beheer; hier gaat het om inhoudelijke toetsing van het werk, werkbegeleiding, werkverdeling, enzovoort.

Kram & Meersma SHVO heeft de verplichting om alle gegevens goed en zorgvuldig te beheren. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot de gegevens. Alle dossiers zijn daarom opgeslagen in een beveiligd digitaal systeem. Alleen medewerkers van Kram & Meersma SHVO hebben toegang tot het systeem.

Rechten van de cliënt:

Informatie inzien

U hebt het recht om de informatie in uw dossier in te zien. U kunt mondeling of schriftelijk een verzoek doen bij uw adviseur met wie u contact heeft of schriftelijk via info@kramenmeersma.nl. Wij nemen vervolgens contact met u op om af te spreken hoe, waar en wanneer u uw gegevens kunt inzien. Het is mogelijk dat u om een legitimatiebewijs wordt gevraagd.

Alleen wanneer de belangen van iemand anders ernstig worden geschaad doordat u inzage wordt verleend, kan deze inzage worden geweigerd.

Correcties

U hebt het recht correcties op de verwerkte gegevens aan te geven. Correcties kunnen zijn:

  • toevoegen van ontbrekende gegevens;
  • aanpassen van gegevens;
  • schrappen van gegevens.

Wij zijn alleen verplicht correcties door te voeren wanneer:

  • de gegevens in het dossier feitelijk onjuist zijn;
  • de gegevens onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel van de dossiers;
  • de gegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de wet.

U kunt schriftelijk een verzoek doen via info@kramenmeersma.nl.

Bewaren van gegevens

De dossiers worden 7 jaar bewaard na beëindiging van de dienstverlening. Daarna worden de gegevens anoniem gemaakt, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar personen, of gewist.