Privacyverklaring

 

Bescherming persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens over jou. Daaronder verstaan we alle informatie die iets over jou zegt, zoals je naam en adres maar bijvoorbeeld ook je inkomen. We leggen hieronder uit welke persoonsgegevens we gebruiken en hoe jouw privacy en persoonsgegevens goed worden beschermd. We houden ons daarbij aan de privacywetgeving en met name aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Deze verklaring geeft antwoord op de volgende vragen:

 1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
 2. Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?
 3. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik?
 4. Hebben Kram & Meersma een Functionaris voor Gegevensbescherming?
 5. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
 6. Hoe lang bewaren Kram & Meersma persoonsgegevens?
 7. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
 8. Op welke manier heb je zelf controle over je persoonsgegevens?
 9. Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?
 10. Waar kan je terecht met een vraag of een klacht?

 

 

 1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • (ex-)cliënten, gezinsleden en hun vertegenwoordiger(s);
 • (medewerkers van) schuldeisers en overheidsinstanties;
 • (medewerkers van) hulpverleningsinstanties;
 • (medewerkers van) organisaties of bedrijven waarmee cliënten een relatie hebben, zoals verhuurders, energiebedrijven, zorgverzekeraars, belastingdienst en boekhouders / accoun­tants (zie ook punt 7).

 

 1. Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten aanzien van onze dienstverlening;
 • het geven van informatie, coaching en advies;
 • het in kaart brengen van de (financiële) situatie van cliënten (zowel zakelijk als privé) en het bepalen welke dienstverlening nodig is;
 • het nagaan of er financieringsmogelijkheden zijn voor onze dienstverlening;
 • het bepalen van mogelijkheden voor financiering van de onder­neming van cliënten;
 • het indienen en begeleiden van financieringsaanvragen en de afwikkeling van financieringen (inclusief ver­ant­woor­ding aan de geldverstrekker);
 • het (laten) bepalen van de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • het oplossen van crisissituaties, zoals een woningontruiming of beslag op inkomen;
 • het voorkomen en oplossen van schulden;
 • het wegnemen van belemmeringen voor het oplossen van schulden, soms in samenwerking met anderen, zoals een hulpverlener;
 • het gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om schuldensituaties op te lossen;
 • het aanvragen van dienstverlening bij derden (zoals een budgetbeheerrekening) die nood­zake­lijk is voor onze dienstverlening;
 • het bieden van nazorg;
 • het bemiddelen tussen partijen die een geschil hebben;
 • het informeren over activiteiten en (wijzigingen in) onze dienstverlening;
 • het doen van kwaliteitsonderzoeken, zoals klanttevredenheidsenquêtes;
 • het factureren en incasseren van onze dienstverlening;
 • het analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze website;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

De reden (juridische grond) voor een verwerking door Kram & Meersma is meestal dat de verwerking nodig is om een overeenkomsten met jou te kunnen sluiten en te kunnen uitvoeren. Een andere reden kan zijn dat we wettelijk verplicht zijn gegevens te verwerken, bijvoorbeeld als we als we door een rechter zijn benoemd om de financiën voor iemand te regelen (beschermingsbewind) of voor de belastingdienst. Ook kan het zijn dat wij een gerechtvaardigd belang hebben om persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor het maken van reclame of het optimaliseren van onze website. In een enkel geval vragen we je om toestemming voor een verwerking, bijvoorbeeld om gezondheids­gegevens te kunnen verwerken als dat nodig is.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik?

Kram & Meersma is een vennootschap onder firma met twee vennoten, te weten Jeanette Kram en Jeannette Meersma. Beiden zijn verantwoordelijk voor het op de juiste manier omgaan met jouw persoons­ge­ge­vens.

 

 1. Hebben wij een Functionaris voor Gegevensbescherming?

Omdat wij een kleine organisatie zijn, hebben wij geen mogelijkheden om een functionaris voor gegevensbescherming te benoemen. Beide partners houden toezicht op hoe je persoonsgegevens binnen Kram & Meersma worden gebruikt. Jeanette Kram is aanspreekpunt voor vragen of als je het niet eens bent met het gebruik van je persoonsgegevens door Kram & Meersma. Zie voor de contact­gegevens punt 10.

 

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Wij verwerken de volgende categorieën gegevens:

 • contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres);
 • geslacht, geboortedatum en/of leeftijd;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen;
 • gegevens over gezinssamenstelling en/of burgerlijke staat;
 • gegevens van inwonende kinderen (alleen geboortedatum en type onderwijs);
 • beroep;
 • financiële gegevens, zoals je inkomsten en uitgaven, bankrekeningnummer, betalings­gege­vens en/of schulden;
 • identificatienummers, zoals klantnummers;
 • of en welke hulp je krijgt van een instantie en van welke instantie;
 • medische of strafrechtelijke gegevens (alleen voor zover nodig voor onze dienstverlening en na jouw toestemming).

 

We verzamelen niet alle genoemde gegevens van iedere persoon. Welke gegevens we verwerken, is af­han­ke­lijk van de dienstverlening die we inzetten.

 

Website

Bij het bezoeken van onze website verwerken we de volgende gegevens:

 • het nummer (IP-adressen) van je computer / tablet e.d.;
 • gegevens die je invult in een digitaal formulier op de website;
 • functionele cookies (om de website goed te laten werken);
 • tracking cookies (voor Google Analytics om bezoekersaantallen te meten en te meten welke pagina’s worden bezocht). Hierbij is uw IP-nummer geanonimiseerd en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten.

 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van een beveiligd digitaal contactformulier. Daarbij worden alleen je naam, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres verzameld en de door jou zelf verstrekte gegevens in het vrije tekstveld. Na ontvangst van contactformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Het contactformulier wordt verwijderd als je geen aanvraag bij ons doen en anders wordt de informatie opgeslagen in jouw klantdossier.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van anderen die via een link met onze website zijn verbonden.

 

 1. Hoe lang bewaren Kram & Meersma persoonsgegevens?

Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in ons (digitale) klantsysteem. Wij gebruiken hierbij Google Drive en een klantvolgsysteem. Met de leveranciers hiervan is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Vaak bepaalt een wet dat we gegevens een bepaalde minimale periode moeten bewaren. Zo bewaren we je klantdossier schuld­hulp­ver­lening of beschermingsbewind nog 7 jaar na de beëindiging.

Als we een schuldbemiddeling registreren bij Bureau Krediet Registratie (BKR), dan blijft die registratie nog 5 jaar bewaard bij BKR na het einde van de schuldbemiddeling.

 

 

 1. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Wij delen alleen persoonsgegevens als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Wij wisselen bijvoorbeeld persoonsgegevens uit met:

 • cliënten en hun vertegenwoordiger(s);
 • werkgevers of uitkeringsinstanties;
 • bedrijven waarmee cliënten een relatie hebben zoals verhuurders en energiebedrijven maar ook bedrijven die een dienst verlenen die noodzakelijk is voor onze dienstverlening (zoals een budgetbeheerrekening of beschermingsbewind);
 • schuldeisers, incassobureaus en deurwaarders;
 • overheidsinstanties zoals de gemeente, de sociale dienst en het UWV;
 • hulpverleningsinstanties als maatschappelijk werk of verslavingszorg;
 • bedrijven die ons computersysteem of computerprogramma’s beheren;
 • organisaties die ons controleren, zoals een accountant of onze branchevereniging die onder­zoekt of we aan de kwaliteitseisen voldoen;
 • organisaties die ons advies geven over onderdelen van onze dienstverlening, zoals een levens­vatbaarheidsonderzoek;
 • organisaties waaraan we verplicht zijn gegevens door te geven, zoals de rechtbank;

 

 1. Op welke manier heb je zelf controle over je persoonsgegevens?

Degene van wie wij persoonsgegevens verwerken, heeft het recht om:

 • persoonsgegevens in te zien;
 • te vragen om persoonsgegevens te wissen;
 • verkeerde persoonsgegevens te laten aanpassen;
 • bezwaar te maken tegen gebruik van persoonsgegevens;
 • te vragen persoonsgegevens over te dragen aan een andere organisatie;
 • gegeven toestemming in te trekken (als er toestemming nodig was voor het gebruik van je gegevens);
 • een klacht in te dienen bij de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, kunnen wij je vragen om je te legitimeren. Zo weten we zeker dat niet iemand anders gebruik maakt van jouw rechten. We zijn niet verplicht jouw verzoek in alle gevallen toe te wijzen. Als je bijvoorbeeld een verwijderingsverzoek indient, kunnen we dat verzoek weigeren als we wettelijk verplicht zijn je gegevens te bewaren.

Als we voor het gebruik van bepaalde gegevens je toestemming vragen, ben je vrij om te besluiten of je die toestemming wel of niet wilt geven. Je kunt er ook voor kiezen om toestemming voor een deel van het gebruik. Een eerder aan ons gegeven toestemming mag je later weer intrekken. Houd er dan wel rekening mee dat de intrekking alleen geldt voor toekomstig gebruik van je gegevens.

 

 1. Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben verschillende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:

 • we hebben een geheimhoudingsplicht en moeten eerlijk en betrouwbaar handelen;
 • we ge­bruiken alleen gegevens die echt nodig zijn voor ons werk;
 • we letten er goed op dat anderen niet bij onze laptops, usb-sticks en dossiers kunnen;
 • onze website werkt via een beveiligde verbinding;
 • medewerkers hebben een verklaring omtrent gedrag (VOG);
 • met de leverancier van ons computersysteem en van onze software is een ver­wer­kers­over­een­komst afgesloten.

 

 1. Waar kan je terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over het gebruik van je persoonsgegevens kunt je terecht bij Jeanette Kram. Zij is bereikbaar via:

?   (085) 130 35 91

?   info@kramenmeersma.nl

?   Beilerstraat 24

9401 PL  ASSEN

 

Verder kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vindt je op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Wijziging

Deze privacyverklaring kan regelmatig worden aangepast. Op onze website vindt je altijd de meest recente versie van deze verklaring: www.kramenmeersma.nl

 

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 18 december 2019.